UAM No.: KL10D0004523
fssai Reg No: 21321210000079

Basic Lunch

Choru, Sampar, Achar, Upperi, Kootu Kari, Pappadam, Moru, Rasam

50.00